اولین نشست تخصصی تعاونی های سهامی عام با معاون محترم تعاون در شرکت تعاونی تسفا

اولین نشست تخصصی تعاونی های سهامی عام با معاون محترم تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در شرکت تعاونی تسفا برگزار شد. به گزارش رو...

ادامه مطلب