رشد اقتصادی ۹/۵ درصدی با نفت و ۱/۴ درصدی بدون نفت در شش ماهه اول سال

نتایج حساب‌های ملی فصلی در شش ماهه نخست امسال حاکی از آن است که رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی۳ر۴ درصد، گروه صنایع و معادن ۵ر۹ د...

ادامه مطلب