هفتمین-جشنواره-ملی-تعالی-مدیریت-تعاونی-با-حضور-شریعتمداری-اسفند-۹۷-۱۲