۰۲۱-۵۴۶۶۳۰۰۰

مشاوره و استعلام قیمت

قیمت روز ورق گالوانیزه

قیمت روز ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان

نام کالا
ضخامت (mm)
ابعاد (m)
حالت
قیمت امروز
تغییرات قیمت
ورق گالوانیزه 0.4 میل امیرکبیر 1
0.4
1
رول
ورق گالوانیزه 0.4 میل امیرکبیر 1.25
0.4
1.25
رول
ورق گالوانیزه 0.45 میل امیرکبیر 1
0.45
1
رول
ورق گالوانیزه 0.45 میل امیرکبیر 1.25
0.45
1.25
رول
ورق گالوانیزه 0.5 میل امیرکبیر 1
0.5
1
رول
ورق گالوانیزه 0.5 میل امیرکبیر 1.25
0.5
1.25
رول
45,850 تومان
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل امیرکبیر 1
0.6
1
رول
ورق گالوانیزه 0.6 میل امیرکبیر 1.25
0.6
1.25
رول
43,750 تومان
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل امیرکبیر 1
0.7
1
رول
ورق گالوانیزه 0.7 میل امیرکبیر 1.25
0.7
1.25
رول
41,750 تومان
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل امیرکبیر 1
0.8
1
رول
ورق گالوانیزه 0.8 میل امیرکبیر 1.25
0.8
1.25
رول
41,750 تومان
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل امیرکبیر 1
0.9
1
رول
ورق گالوانیزه 0.9 میل امیرکبیر 1.25
0.9
1.25
رول
41,450 تومان
200- تومان
ورق گالوانیزه 1 میل امیرکبیر 1
1
1
رول
ورق گالوانیزه 1 میل امیرکبیر 1.25
1
1.25
رول
41,450 تومان
200- تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل امیرکبیر 1
1.25
1
رول
ورق گالوانیزه 1.25 میل امیرکبیر 1.25
1.25
1.25
رول
41,450 تومان
200- تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل امیرکبیر 1
1.5
1
رول
42,950 تومان
200- تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
ورق گالوانیزه 0.4 میل امیرکبیر 1
ورق گالوانیزه 0.4 میل امیرکبیر 1.25
ورق گالوانیزه 0.45 میل امیرکبیر 1
ورق گالوانیزه 0.45 میل امیرکبیر 1.25
ورق گالوانیزه 0.5 میل امیرکبیر 1
ورق گالوانیزه 0.5 میل امیرکبیر 1.25
45,850 تومان
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل امیرکبیر 1
ورق گالوانیزه 0.6 میل امیرکبیر 1.25
43,750 تومان
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل امیرکبیر 1
ورق گالوانیزه 0.7 میل امیرکبیر 1.25
41,750 تومان
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل امیرکبیر 1
ورق گالوانیزه 0.8 میل امیرکبیر 1.25
41,750 تومان
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل امیرکبیر 1
ورق گالوانیزه 0.9 میل امیرکبیر 1.25
41,450 تومان
200- تومان
ورق گالوانیزه 1 میل امیرکبیر 1
ورق گالوانیزه 1 میل امیرکبیر 1.25
41,450 تومان
200- تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل امیرکبیر 1
ورق گالوانیزه 1.25 میل امیرکبیر 1.25
41,450 تومان
200- تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل امیرکبیر 1
42,950 تومان
200- تومان

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

نام کالا
ضخامت (mm)
ابعاد (m)
حالت
قیمت امروز
تغییرات قیمت
ورق گالوانیزه 0.5 میل هفت الماس 1
0.5
1
رول
43,450 تومان
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 0.5 میل هفت الماس 1.25
0.5
1.25
رول
45,450 تومان
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 0.6 میل هفت الماس 1
0.6
1
رول
41,750 تومان
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 0.6 میل هفت الماس 1.25
0.6
1.25
رول
41,750 تومان
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 0.7 میل هفت الماس 1
0.7
1
رول
41,450 تومان
4,000- تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل هفت الماس 1.25
0.7
1.25
رول
41,450 تومان
4,000- تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل هفت الماس 1
0.8
1
رول
40,450 تومان
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 0.8 میل هفت الماس 1.25
0.8
1.25
رول
40,450 تومان
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 0.9 میل هفت الماس 1
0.9
1
رول
40,450 تومان
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 0.9 میل هفت الماس 1.25
0.9
1.25
رول
40,450 تومان
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 1 میل هفت الماس 1
1
1
رول
40,450 تومان
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 1 میل هفت الماس 1.25
1
1.25
رول
40,450 تومان
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 1.25 میل هفت الماس 1
1.25
1
رول
40,450 تومان
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 1.25 میل هفت الماس 1.25
1.25
1.25
رول
40,450 تومان
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 1.5 میل هفت الماس 1
1.5
1
رول
45,450 تومان
5,000+ تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل هفت الماس 1.25
1.5
1.25
رول
45,450 تومان
5,000+ تومان
ورق گالوانیزه 2 میل هفت الماس 1
2
1
رول
50,450 تومان
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 2 میل هفت الماس 1.25
2
1.25
رول
50,450 تومان
بدون تغییر
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
ورق گالوانیزه 0.5 میل هفت الماس 1
43,450 تومان
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 0.5 میل هفت الماس 1.25
45,450 تومان
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 0.6 میل هفت الماس 1
41,750 تومان
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 0.6 میل هفت الماس 1.25
41,750 تومان
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 0.7 میل هفت الماس 1
41,450 تومان
4,000- تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل هفت الماس 1.25
41,450 تومان
4,000- تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل هفت الماس 1
40,450 تومان
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 0.8 میل هفت الماس 1.25
40,450 تومان
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 0.9 میل هفت الماس 1
40,450 تومان
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 0.9 میل هفت الماس 1.25
40,450 تومان
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 1 میل هفت الماس 1
40,450 تومان
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 1 میل هفت الماس 1.25
40,450 تومان
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 1.25 میل هفت الماس 1
40,450 تومان
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 1.25 میل هفت الماس 1.25
40,450 تومان
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 1.5 میل هفت الماس 1
45,450 تومان
5,000+ تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل هفت الماس 1.25
45,450 تومان
5,000+ تومان
ورق گالوانیزه 2 میل هفت الماس 1
50,450 تومان
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 2 میل هفت الماس 1.25
50,450 تومان
بدون تغییر

قیمت ورق گالوانیزه فولاد تاراز

نام کالا
ضخامت (mm)
ابعاد (m)
حالت
قیمت امروز
تغییرات قیمت
ورق گالوانیزه 0.4 میل تاراز 1
0.4
1
رول
48,250 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل تاراز 1.25
0.4
1.25
رول
48,950 تومان
ورق گالوانیزه 0.45 میل تاراز 1
0.45
1
رول
ورق گالوانیزه 0.45 میل تاراز 1.25
0.45
1.25
رول
ورق گالوانیزه 0.5 میل تاراز 1
0.5
1
رول
44,450 تومان
1,900- تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل تاراز 1.25
0.5
1.25
رول
44,150 تومان
1,200- تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل تاراز 1
0.6
1
رول
43,750 تومان
1,900- تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل تاراز 1.25
0.6
1.25
رول
42,450 تومان
1,900- تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل تاراز 1
0.7
1
رول
41,650 تومان
300- تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل تاراز 1.25
0.7
1.25
شیت
40,650 تومان
1,300- تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل تاراز 1
0.8
1
رول
40,550 تومان
1,800- تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل تاراز 1.25
0.8
1.25
رول
40,550 تومان
1,100- تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل تاراز 1
0.9
1
رول
40,550 تومان
1,800- تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل تاراز 1.25
0.9
1.25
رول
40,550 تومان
1,100- تومان
ورق گالوانیزه 1 میل تاراز 1
1
1
شیت
40,550 تومان
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 1 میل تاراز 1.25
1
1.25
رول
45,500 تومان
4,950+ تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل تاراز 1
1.25
1
رول
40,550 تومان
1,800- تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل تاراز 1.25
1.25
1.25
رول
40,550 تومان
1,100- تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل تاراز 1
1.5
1
رول
40,750 تومان
1,600- تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل تاراز 1.25
1.5
1.25
رول
40,750 تومان
1,600- تومان
ورق گالوانیزه 2 میل تاراز 1
2
1
رول
40,750 تومان
1,600- تومان
ورق گالوانیزه 2 میل تاراز 1.25
2
1.25
رول
40,750 تومان
1,600- تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
ورق گالوانیزه 0.4 میل تاراز 1
48,250 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل تاراز 1.25
48,950 تومان
ورق گالوانیزه 0.45 میل تاراز 1
ورق گالوانیزه 0.45 میل تاراز 1.25
ورق گالوانیزه 0.5 میل تاراز 1
44,450 تومان
1,900- تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل تاراز 1.25
44,150 تومان
1,200- تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل تاراز 1
43,750 تومان
1,900- تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل تاراز 1.25
42,450 تومان
1,900- تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل تاراز 1
41,650 تومان
300- تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل تاراز 1.25
40,650 تومان
1,300- تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل تاراز 1
40,550 تومان
1,800- تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل تاراز 1.25
40,550 تومان
1,100- تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل تاراز 1
40,550 تومان
1,800- تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل تاراز 1.25
40,550 تومان
1,100- تومان
ورق گالوانیزه 1 میل تاراز 1
40,550 تومان
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 1 میل تاراز 1.25
45,500 تومان
4,950+ تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل تاراز 1
40,550 تومان
1,800- تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل تاراز 1.25
40,550 تومان
1,100- تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل تاراز 1
40,750 تومان
1,600- تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل تاراز 1.25
40,750 تومان
1,600- تومان
ورق گالوانیزه 2 میل تاراز 1
40,750 تومان
1,600- تومان
ورق گالوانیزه 2 میل تاراز 1.25
40,750 تومان
1,600- تومان

خرید و فروش ورق گالوانیزه