راهبرد دانش محوری تسفا در جهت مدیریت دانش ساخت و برپایی سازه های فولادی

در راستای سامان دهی به قوانین، مقررات، استانداردها و دستورالعمل های موجود در صنعت ساخت و برپایی سازه های فولادی و بروزرسانی موارد فوق ب...

ادامه مطلب