دسته بندی موارد مصرفی و تجهیزات

Shortcode

عنواننوع کالامدلسایز/ ابعادوزن (Kg)تولید کنندهانبارواحدقیمتعملیات
140
۲,۲۰۲,۰۰۰ تومان
65
۳,۰۵۵,۰۰۰ تومان
4
۸۵۰,۰۰۰ تومان
13
۷۳۴,۰۰۰ تومان
10
۲۸,۰۰۰ تومان
20
۱۵,۸۰۰ تومان
24
۱۴,۵۰۰ تومان
28
۱۶,۷۰۰ تومان
38
۱۶,۷۰۰ تومان
885
۲۰,۹۰۰ تومان
885
۲۰,۹۰۰ تومان
38
۱۸,۲۰۰ تومان
15
۱۸,۱۰۰ تومان
۱,۳۰۰ تومان