۰۲۱-۵۴۶۶۳۰۰۰

مشاوره و استعلام قیمت

قیمت روز تیرآهن

قیمت روز تیرآهن

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

نام کالا
سایز
وزن
قیمت امروز
تغییرات قیمت
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان
12
125 کیلوگرم
200- تومان
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان
14
155 کیلوگرم
26,450 تومان
500+ تومان
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان
16
190 کیلوگرم
24,950 تومان
500+ تومان
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان
18
226 کیلوگرم
24,950 تومان
بدون تغییر
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان
20
269 کیلوگرم
25,750 تومان
بدون تغییر
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان
22
315 کیلوگرم
26,750 تومان
بدون تغییر
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان
24
369 کیلوگرم
26,050 تومان
بدون تغییر
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان
27
434 کیلوگرم
25,750 تومان
بدون تغییر
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان
30
517 کیلوگرم
بدون تغییر
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان
200- تومان
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان
26,450 تومان
500+ تومان
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان
24,950 تومان
500+ تومان
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان
24,950 تومان
بدون تغییر
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان
25,750 تومان
بدون تغییر
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان
26,750 تومان
بدون تغییر
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان
26,050 تومان
بدون تغییر
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان
25,750 تومان
بدون تغییر
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان
بدون تغییر

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

نام کالا
سایز
وزن
قیمت امروز
تغییرات قیمت
تیرآهن 14 فایکو
14
135 کیلوگرم
تیرآهن 16 فایکو
16
170 کیلوگرم
25,550 تومان
تیرآهن 18 فایکو
18
200 کیلوگرم
25,550 تومان
تیرآهن 20 فایکو
20
255 کیلوگرم
25,550 تومان
تیرآهن 22 فایکو
22
300 کیلوگرم
25,550 تومان
تیرآهن 24 فایکو
24
350 کیلوگرم
25,550 تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
تیرآهن 14 فایکو
تیرآهن 16 فایکو
25,550 تومان
تیرآهن 18 فایکو
25,550 تومان
تیرآهن 20 فایکو
25,550 تومان
تیرآهن 22 فایکو
25,550 تومان
تیرآهن 24 فایکو
25,550 تومان

خرید و فروش تیرآهن