دسته بندی محصولات

قیمت پروفیل
مكان گيرنده
پروفیل زد Z
مكان گيرنده
پروفیل سی C

دسته بندی دیگر

قیمت پروفیل زد Z

آخرین به روز رسانی

شنبه 13 خرداد 1402 02:06

عنوانطول (m)وزن شاخه (kg)قیمتخریدآنالیزضخامت (mm)hf:att:pa_weighthf:att:pa_analyzehf:att:pa_thickness
پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه۳۵.۰۰۰ توماناستعلام
پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه۳۵.۰۰۰ توماناستعلام
پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه۳۵.۰۰۰ توماناستعلام
پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام%db%b1%db%b4-%db%b82
پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام

قیمت پروفیل سی C

آخرین به روز رسانی

شنبه 13 خرداد 1402 02:06

عنوانطول (m)وزن شاخه (kg)قیمتخریدآنالیزضخامت (mm)hf:att:pa_weighthf:att:pa_analyzehf:att:pa_thickness

قیمت پروفیل

آخرین به روز رسانی

شنبه 13 خرداد 1402 02:06

عنوانطول (m)وزن شاخه (kg)قیمتخریدآنالیزضخامت (mm)hf:att:pa_weighthf:att:pa_analyzehf:att:pa_thickness
پروفیل c 24۳۷.۰۰۰ توماناستعلام
پروفیل c 22۳۶.۰۰۰ توماناستعلام
پروفیل c 20۳۶.۰۰۰ توماناستعلام
پروفیل c 18۳۶.۰۰۰ توماناستعلام
پروفیل c 16۳۶.۰۰۰ توماناستعلام
پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه۳۵.۰۰۰ توماناستعلام
پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه۳۵.۰۰۰ توماناستعلام
پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه۳۵.۰۰۰ توماناستعلام
پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام%db%b1%db%b4-%db%b82
پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.2 اهوازرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 35*35 با ورق ضخامت 2.2 اهوازرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.2 اهوازرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.2 اهوازرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.2 اهوازرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.2 اهوازرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.2 اهوازرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.2 اهوازرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2.2 اهوازرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.2 اهوازرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 30*30 ضخامت 2.5۳۶.۰۰۰ توماناستعلام
پروفیل 10*30 ضخامت 2.5رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 25*25 ضخامت 2.5رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 20*60 ضخامت 2.5رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 20*40 ضخامت 2.5۳۴.۰۰۰ توماناستعلام
پروفیل 20*30 ضخامت 2.5۳۵.۰۰۰ توماناستعلام
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5۳۳.۰۰۰ توماناستعلام
پروفیل 10*20 ضخامت 2.5رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 10*25 ضخامت 2.5رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 25*25 ضخامت 3رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 20*50 ضخامت 3رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 20*40 ضخامت 3رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 20*20 ضخامت 3رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 60×120 ضخامت 3رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 120×120 ضخامت 3رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 110×110 ضخامت 3رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 80*100 ضخامت 3رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 50×100 ضخامت 3رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 100×100 ضخامت 3۳۴.۰۰۰ توماناستعلام
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکهرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 20*20 ضخامت 1.5 ساوهرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 40*80 ضخامت 1.5 ساوهرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 60*60 ضخامت 1.5 ساوهرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 30*50 ضخامت 1.5 ساوهرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 40*60 ضخامت 1.5 ساوهرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 10*30 ضخامت 1.5 ساوهرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 20*40 ضخامت 1.5 ساوهرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 70*70 ضخامت 1.5 ساوهرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 10*40 ضخامت 1.5 ساوهرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل 20*60 ضخامت 1.5 ساوهرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 5 میلیمتررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 4 میلیمتررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 10 میلیمتررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6 میلیمتررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 10 میلیمتررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 8 میلیمتررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 6.3 میلیمتررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 6 میلیمتررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 5 میلیمتررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 4 میلیمتررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 3 میلیمتررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 3 میلیمتررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 3 میلیمتررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمتر۳۵.۰۰۰ توماناستعلام
پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمتر۳۵.۰۰۰ توماناستعلام
پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمتر۳۵.۰۰۰ توماناستعلام