مشاوره و استعلام قیمت

قیمت روز لوله

قیمت روز لوله

قیمت لوله مانیسمان رده 40

نام کالا
سایز
رده
وزن شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40
1/2 اینچ
40
7/5 کیلوگرم
۴۳,۹۵۰ تومان
375,050- تومان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40
3/4 اینچ
40
10 کیلوگرم
۵۳۹,۵۰۰ تومان
30,500+ تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40
1 اینچ
40
14 کیلوگرم
۸۶۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40
1/4 1 اینچ
40
18 کیلوگرم
۱۱۳,۹۵۰ تومان
995,050- تومان
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40
1/2 1 اینچ
40
22 کیلوگرم
۱,۳۳۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40
2 اینچ
40
31 کیلوگرم
۱,۷۸۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40
1/2 2 اینچ
40
47 کیلوگرم
۲,۸۳۹,۵۰۰ تومان
60,500+ تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40
3 اینچ
40
64 کیلوگرم
۳,۷۳۹,۵۰۰ تومان
40,500+ تومان
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40
4 اینچ
40
93 کیلوگرم
۵,۲۲۹,۵۰۰ تومان
100,500+ تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40
۴۳,۹۵۰ تومان
375,050- تومان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40
۵۳۹,۵۰۰ تومان
30,500+ تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40
۸۶۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40
۱۱۳,۹۵۰ تومان
995,050- تومان
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40
۱,۳۳۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40
۱,۷۸۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40
۲,۸۳۹,۵۰۰ تومان
60,500+ تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40
۳,۷۳۹,۵۰۰ تومان
40,500+ تومان
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40
۵,۲۲۹,۵۰۰ تومان
100,500+ تومان

قیمت لوله مانیسمان رده 80

نام کالا
سایز
رده
وزن شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80
1/2 اینچ
80
9 کیلوگرم
۵۶۹,۵۰۰ تومان
9,500- تومان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80
3/4 اینچ
80
13 کیلوگرم
۷۱۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80
1 اینچ
80
19 کیلوگرم
۱,۳۳۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80
1/4 1 اینچ
80
26 کیلوگرم
۱,۷۳۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80
1/2 1 اینچ
80
32 کیلوگرم
۲,۱۶۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80
2 اینچ
80
44 کیلوگرم
۲,۹۷۹,۵۰۰ تومان
19,500- تومان
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80
1/2 2 اینچ
80
68 کیلوگرم
۴,۵۸۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80
3 اینچ
80
91 کیلوگرم
۶,۵۷۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80
4 اینچ
80
130 کیلوگرم
۸,۶۷۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80
۵۶۹,۵۰۰ تومان
9,500- تومان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80
۷۱۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80
۱,۳۳۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80
۱,۷۳۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80
۲,۱۶۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80
۲,۹۷۹,۵۰۰ تومان
19,500- تومان
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80
۴,۵۸۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80
۶,۵۷۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80
۸,۶۷۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان

قیمت لوله گالوانیزه ضخامت 2

نام کالا
سایز
ضخامت
وزن شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2
1/2 اینچ
2 میلی‌متر
6.9 کیلوگرم
۵۵,۹۵۰ تومان
503,050- تومان
لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2
3/4 اینچ
2 میلی‌متر
8.6 کیلوگرم
۵۵,۹۵۰ تومان
503,050- تومان
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2
1 اینچ
2 میلی‌متر
10.7 کیلوگرم
۵۵,۹۵۰ تومان
503,050- تومان
لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2
1/4 1 اینچ
2 میلی‌متر
13.4 کیلوگرم
۵۵,۹۵۰ تومان
503,050- تومان
لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2
1/2 1 اینچ
2 میلی‌متر
15.2 کیلوگرم
۵۵,۹۵۰ تومان
503,050- تومان
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2
2 اینچ
2 میلی‌متر
18.9 کیلوگرم
۵۵,۹۵۰ تومان
503,050- تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2
۵۵,۹۵۰ تومان
503,050- تومان
لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2
۵۵,۹۵۰ تومان
503,050- تومان
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2
۵۵,۹۵۰ تومان
503,050- تومان
لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2
۵۵,۹۵۰ تومان
503,050- تومان
لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2
۵۵,۹۵۰ تومان
503,050- تومان
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2
۵۵,۹۵۰ تومان
503,050- تومان

قیمت لوله گالوانیزه ضخامت 2.5

نام کالا
سایز
ضخامت
وزن شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2.5
1/2 اینچ
2.5 میلی‌متر
8.2 کیلوگرم
۵۴,۹۵۰ تومان
504,050- تومان
لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2.5
3/4 اینچ
2.5 میلی‌متر
10.3 کیلوگرم
۵۴,۹۵۰ تومان
504,050- تومان
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5
1 اینچ
2.5 میلی‌متر
12.9 کیلوگرم
۵۴,۹۵۰ تومان
504,050- تومان
لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5
1/4 1 اینچ
2.5 میلی‌متر
16.3 کیلوگرم
۵۴,۹۵۰ تومان
504,050- تومان
لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5
1/2 1 اینچ
2.5 میلی‌متر
18.5 کیلوگرم
۵۴,۹۵۰ تومان
504,050- تومان
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.5
2 اینچ
2.5 میلی‌متر
23.1 کیلوگرم
۵۴,۹۵۰ تومان
504,050- تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2.5
۵۴,۹۵۰ تومان
504,050- تومان
لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2.5
۵۴,۹۵۰ تومان
504,050- تومان
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5
۵۴,۹۵۰ تومان
504,050- تومان
لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5
۵۴,۹۵۰ تومان
504,050- تومان
لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5
۵۴,۹۵۰ تومان
504,050- تومان
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.5
۵۴,۹۵۰ تومان
504,050- تومان

قیمت لوله داربستی
(تولیدشده با ورق فولاد مبارکه)

نام کالا
سایز
ضخامت
وزن شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2
1/2 1 اینچ
2 میلی‌متر
14 کیلوگرم
۳۷,۹۵۰ تومان
بدون تغییر
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5
1/2 اینچ
2.5 میلی‌متر
17.5 کیلوگرم
۳۶,۴۵۰ تومان
بدون تغییر
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2
۳۷,۹۵۰ تومان
بدون تغییر
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5
۳۶,۴۵۰ تومان
بدون تغییر

قیمت لوله داربستی
(تولیدشده با ورق اهواز)

نام کالا
سایز
ضخامت
وزن شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2
1/2 1 اینچ
2 میلی‌متر
14 کیلوگرم
۳۷,۹۵۰ تومان
بدون تغییر
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5
1/2 اینچ
2.5 میلی‌متر
17.5 کیلوگرم
۳۶,۴۵۰ تومان
بدون تغییر
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2
۳۷,۹۵۰ تومان
بدون تغییر
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5
۳۶,۴۵۰ تومان
بدون تغییر

قیمت لوله گازی روکار

نام کالا
سایز
ضخامت
وزن شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
لوله گازی 1/2 اینچ روکار
1/2 اینچ
2.5 میلی‌متر
8 کیلوگرم
۴۰,۲۵۰ تومان
518,750- تومان
لوله گازی 3/4 اینچ روکار
3/4 اینچ
2.65 میلی‌متر
10.5 کیلوگرم
۴۰,۲۵۰ تومان
518,750- تومان
لوله گازی 1 اینچ روکار
1 اینچ
3 میلی‌متر
15.5 کیلوگرم
۴۰,۲۵۰ تومان
518,750- تومان
لوله گازی 1/4 1 اینچ روکار
1/4 1 اینچ
3 میلی‌متر
21 کیلوگرم
۴۰,۲۵۰ تومان
518,750- تومان
لوله گازی 1/2 1 اینچ روکار
1/2 1 اینچ
3 میلی‌متر
25 کیلوگرم
۴۰,۲۵۰ تومان
518,750- تومان
لوله گازی 2 اینچ روکار
2 اینچ
3 میلی‌متر
33 کیلوگرم
۴۰,۲۵۰ تومان
518,750- تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
لوله گازی 1/2 اینچ روکار
۴۰,۲۵۰ تومان
518,750- تومان
لوله گازی 3/4 اینچ روکار
۴۰,۲۵۰ تومان
518,750- تومان
لوله گازی 1 اینچ روکار
۴۰,۲۵۰ تومان
518,750- تومان
لوله گازی 1/4 1 اینچ روکار
۴۰,۲۵۰ تومان
518,750- تومان
لوله گازی 1/2 1 اینچ روکار
۴۰,۲۵۰ تومان
518,750- تومان
لوله گازی 2 اینچ روکار
۴۰,۲۵۰ تومان
518,750- تومان

قیمت لوله گازی توکار

نام کالا
سایز
ضخامت
وزن شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
لوله گازی 1/2 اینچ توکار
1/2 اینچ
2.5 میلی‌متر
8 کیلوگرم
۴۱,۸۵۰ تومان
517,150- تومان
لوله گازی 3/4 اینچ توکار
3/4 اینچ
2.65 میلی‌متر
10.5 کیلوگرم
۴۱,۸۵۰ تومان
517,150- تومان
لوله گازی 1 اینچ توکار
1 اینچ
3 میلی‌متر
15.5 کیلوگرم
۴۱,۸۵۰ تومان
517,150- تومان
لوله گازی 1/4 1 اینچ توکار
1/4 1 اینچ
3 میلی‌متر
21 کیلوگرم
۴۱,۸۵۰ تومان
517,150- تومان
لوله گازی 1/2 1 اینچ توکار
1/2 1 اینچ
3 میلی‌متر
25 کیلوگرم
۴۱,۸۵۰ تومان
517,150- تومان
لوله گازی 2 اینچ توکار
2 اینچ
3 میلی‌متر
33 کیلوگرم
۴۱,۸۵۰ تومان
517,150- تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
لوله گازی 1/2 اینچ توکار
۴۱,۸۵۰ تومان
517,150- تومان
لوله گازی 3/4 اینچ توکار
۴۱,۸۵۰ تومان
517,150- تومان
لوله گازی 1 اینچ توکار
۴۱,۸۵۰ تومان
517,150- تومان
لوله گازی 1/4 1 اینچ توکار
۴۱,۸۵۰ تومان
517,150- تومان
لوله گازی 1/2 1 اینچ توکار
۴۱,۸۵۰ تومان
517,150- تومان
لوله گازی 2 اینچ توکار
۴۱,۸۵۰ تومان
517,150- تومان

خرید و فروش لوله