تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان | تسفا

قیمت روز ورق سیاه

قیمت روز ورق سیاه

قیمت ورق سیاه کاویان

نام کالا
ضخامت (mm)
ابعاد (m)
حالت
قیمت امروز
تغییرات قیمت
ورق سیاه 8 میل کاویان 1.25
8
6*1.25
شیت
۴۵,۰۵۰ تومان
45,050+ تومان
ورق سیاه 10 میل کاویان 1.25
10
6*1.25
شیت
۴۱,۱۵۰ تومان
ورق سیاه 10 میل کاویان 1.5
10
6*1.5
شیت
۴۵,۰۵۰ تومان
ورق سیاه 12 میل کاویان 1.5
12
6*1.5
شیت
۴۲,۳۵۰ تومان
9,900+ تومان
ورق سیاه 15 میل کاویان 1.25
15
6*1.25
شیت
۳۶,۱۵۰ تومان
7,050+ تومان
ورق سیاه 15 میل کاویان 1.5
15
6*1.5
شیت
۴۰,۷۵۰ تومان
8,650+ تومان
ورق سیاه 20 میل کاویان 1.25
20
6*1.25
شیت
۳۲,۴۵۰ تومان
2,450+ تومان
ورق سیاه 20 میل کاویان 1.5
20
6*1.5
شیت
۳۳,۵۵۰ تومان
3,950+ تومان
ورق سیاه 25 میل کاویان 1.25
25
6*1.25
شیت
۳۲,۴۵۰ تومان
2,850+ تومان
ورق سیاه 25 میل کاویان 1.5
25
6*1.5
شیت
۳۳,۵۵۰ تومان
3,950+ تومان
ورق سیاه 30 میل کاویان 1.25
30
6*1.25
شیت
۳۲,۷۵۰ تومان
2,750+ تومان
ورق سیاه 30 میل کاویان 1.5
30
6*1.5
شیت
۳۳,۶۵۰ تومان
4,050+ تومان
ورق سیاه 35 میل کاویان 1.25
35
6*1.25
شیت
۳۲,۵۵۰ تومان
2,550+ تومان
ورق سیاه 35 میل کاویان 1.5
35
6*1.5
شیت
۳۳,۹۵۰ تومان
4,350+ تومان
ورق سیاه 40 میل کاویان 1.25
40
6*1.25
شیت
۳۲,۷۵۰ تومان
2,750+ تومان
ورق سیاه 40 میل کاویان 1.5
40
6*1.5
شیت
۳۳,۹۵۰ تومان
4,050+ تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
ورق سیاه 8 میل کاویان 1.25
۲۵,۸۵۰ تومان
200- تومان
ورق سیاه 10 میل کاویان 1.25
۲۴,۷۵۰ تومان
500+ تومان
ورق سیاه 10 میل کاویان 1.5
۲۴,۷۵۰ تومان
500+ تومان
ورق سیاه 12 میل کاویان 1.5
۲۴,۹۵۰ تومان
بدون تغییر
ورق سیاه 15 میل کاویان 1.25
۲۴,۸۵۰ تومان
بدون تغییر
ورق سیاه 15 میل کاویان 1.5
۲۴,۴۵۰ تومان
بدون تغییر
ورق سیاه 20 میل کاویان 1.25
۲۴,۴۵۰ تومان
بدون تغییر
ورق سیاه 20 میل کاویان 1.5
۲۴,۱۵۰ تومان
بدون تغییر
ورق سیاه 25 میل کاویان 1.25
۲۴,۱۵۰ تومان
بدون تغییر
ورق سیاه 25 میل کاویان 1.5
ورق سیاه 30 میل کاویان 1.25
ورق سیاه 30 میل کاویان 1.5
ورق سیاه 35 میل کاویان 1.25
ورق سیاه 35 میل کاویان 1.5
ورق سیاه 40 میل کاویان 1.25
ورق سیاه 40 میل کاویان 1.5

قیمت ورق سیاه اکسین

نام کالا
ضخامت (mm)
ابعاد (m)
حالت
قیمت امروز
تغییرات قیمت
ورق سیاه 10 میل اکسین 6*2
10
6*2
شیت
۴۶,۴۵۰ تومان
8,500+ تومان
ورق سیاه 12 میل اکسین 6*2
12
6*2
شیت
۴۱,۹۵۰ تومان
5,300+ تومان
ورق سیاه 15 میل اکسین 6*2
15
6*2
شیت
۴۱,۹۵۰ تومان
5,300+ تومان
ورق سیاه 20 میل اکسین 6*2
20
6*2
شیت
۳۵,۹۵۰ تومان
3,400+ تومان
ورق سیاه 20 میل اکسین 12*2
20
12*2
شیت
۳۵,۹۵۰ تومان
3,400+ تومان
ورق سیاه 25 میل اکسین 6*2
25
6*2
شیت
۳۴,۷۵۰ تومان
2,400+ تومان
ورق سیاه 25 میل اکسین 12*2
25
12*2
شیت
۳۴,۷۵۰ تومان
2,500+ تومان
ورق سیاه 30 میل اکسین 6*2
30
6*2
شیت
۳۵,۳۵۰ تومان
3,100+ تومان
ورق سیاه 30 میل اکسین 12*2
30
12*2
شیت
۳۵,۳۵۰ تومان
2,900+ تومان
ورق سیاه 35 میل اکسین 6*2
35
6*2
شیت
۳۴,۹۵۰ تومان
2,600+ تومان
ورق سیاه 35 میل اکسین 12*2
35
12*2
شیت
۳۴,۹۵۰ تومان
2,600+ تومان
ورق سیاه 40 میل اکسین 6*2
40
6*2
شیت
۳۴,۷۵۰ تومان
2,400+ تومان
ورق سیاه 40 میل اکسین 12*2
40
12*2
شیت
۳۴,۷۵۰ تومان
2,500+ تومان
ورق سیاه 50 میل اکسین 6*2
50
6*2
شیت
۳۴,۱۵۰ تومان
2,100+ تومان
ورق سیاه 50 میل اکسین 12*2
50
12*2
شیت
۳۴,۱۵۰ تومان
2,100+ تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
ورق سیاه 10 میل اکسین 6*2
۴۶,۴۵۰ تومان
8,500+ تومان
ورق سیاه 12 میل اکسین 6*2
۴۱,۹۵۰ تومان
5,300+ تومان
ورق سیاه 15 میل اکسین 6*2
۴۱,۹۵۰ تومان
5,300+ تومان
ورق سیاه 20 میل اکسین 6*2
۳۵,۹۵۰ تومان
3,400+ تومان
ورق سیاه 20 میل اکسین 12*2
۳۵,۹۵۰ تومان
3,400+ تومان
ورق سیاه 25 میل اکسین 6*2
۳۴,۷۵۰ تومان
2,400+ تومان
ورق سیاه 25 میل اکسین 12*2
۳۴,۷۵۰ تومان
2,500+ تومان
ورق سیاه 30 میل اکسین 6*2
۳۵,۳۵۰ تومان
3,100+ تومان
ورق سیاه 30 میل اکسین 12*2
۳۵,۳۵۰ تومان
2,900+ تومان
ورق سیاه 35 میل اکسین 6*2
۳۴,۹۵۰ تومان
2,600+ تومان
ورق سیاه 35 میل اکسین 12*2
۳۴,۹۵۰ تومان
2,600+ تومان
ورق سیاه 40 میل اکسین 6*2
۳۴,۷۵۰ تومان
2,400+ تومان
ورق سیاه 40 میل اکسین 12*2
۳۴,۷۵۰ تومان
2,500+ تومان
ورق سیاه 50 میل اکسین 6*2
۳۴,۱۵۰ تومان
2,100+ تومان
ورق سیاه 50 میل اکسین 12*2
۳۴,۱۵۰ تومان
2,100+ تومان

قیمت ورق سیاه مبارکه

نام کالا
ضخامت (mm)
ابعاد (m)
حالت
قیمت امروز
تغییرات قیمت
ورق سیاه 2 میل مبارکه 1
2
6*1
رول
۳۸,۹۵۰ تومان
بدون تغییر
ورق سیاه 2 میل مبارکه 1.25
2
6*1.25
رول
۳۸,۷۵۰ تومان
بدون تغییر
ورق سیاه 2.5 میل مبارکه 1
2.5
6*1
رول
۳۸,۷۵۰ تومان
بدون تغییر
ورق سیاه 2.5 میل مبارکه 1.25
2.5
6*1.25
رول
۳۷,۸۵۰ تومان
بدون تغییر
ورق سیاه 3 میل مبارکه 1.25
3
6*1.25
رول
ورق سیاه 3 میل مبارکه 1.5
3
6*1.5
رول
850- تومان
ورق سیاه 4 میل مبارکه 1.25
4
6*1.25
رول
۴۱,۲۵۰ تومان
بدون تغییر
ورق سیاه 4 میل مبارکه 1.5
4
6*1.5
رول
۴۲,۰۵۰ تومان
بدون تغییر
ورق سیاه 5 میل مبارکه 1.25
5
6*1.25
رول
۴۲,۲۵۰ تومان
بدون تغییر
ورق سیاه 5 میل مبارکه 1.5
5
6*1.5
رول
900- تومان
ورق سیاه 6 میل مبارکه 1.5
6
6*1.5
رول
بدون تغییر
ورق سیاه 8 میل مبارکه 1.5
8
6*1.5
رول
۴۳,۳۵۰ تومان
بدون تغییر
ورق سیاه 10 میل مبارکه 1.5
10
6*1.5
رول
۳۷,۶۵۰ تومان
بدون تغییر
ورق سیاه 12 میل مبارکه 1.5
12
6*1.5
رول
۳۷,۸۵۰ تومان
بدون تغییر
ورق سیاه 15 میل مبارکه 1.5
15
6*1.5
رول
۳۷,۸۵۰ تومان
بدون تغییر
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
ورق سیاه 2 میل مبارکه 1
۳۸,۹۵۰ تومان
بدون تغییر
ورق سیاه 2 میل مبارکه 1.25
۳۸,۷۵۰ تومان
بدون تغییر
ورق سیاه 2.5 میل مبارکه 1
۳۸,۷۵۰ تومان
بدون تغییر
ورق سیاه 2.5 میل مبارکه 1.25
۳۷,۸۵۰ تومان
بدون تغییر
ورق سیاه 3 میل مبارکه 1.25
ورق سیاه 3 میل مبارکه 1.5
850- تومان
ورق سیاه 4 میل مبارکه 1.25
۴۱,۲۵۰ تومان
بدون تغییر
ورق سیاه 4 میل مبارکه 1.5
۴۲,۰۵۰ تومان
بدون تغییر
ورق سیاه 5 میل مبارکه 1.25
۴۲,۲۵۰ تومان
بدون تغییر
ورق سیاه 5 میل مبارکه 1.5
900- تومان
ورق سیاه 6 میل مبارکه 1.5
بدون تغییر
ورق سیاه 8 میل مبارکه 1.5
۴۳,۳۵۰ تومان
بدون تغییر
ورق سیاه 10 میل مبارکه 1.5
۳۷,۶۵۰ تومان
بدون تغییر
ورق سیاه 12 میل مبارکه 1.5
۳۷,۸۵۰ تومان
بدون تغییر
ورق سیاه 15 میل مبارکه 1.5
۳۷,۸۵۰ تومان
بدون تغییر

قیمت ورق سیاه خرم آباد

قیمت ورق سیاه قطعات فولادی

نام کالا
ضخامت (mm)
ابعاد (m)
حالت
قیمت امروز
تغییرات قیمت
ورق سیاه 8 میل قطعات 1.25
8
6*1.25
شیت
۳۱,۹۵۰ تومان
بدون تغییر
ورق سیاه 10 میل قطعات 1.25
10
6*1.25
شیت
۳۱,۹۵۰ تومان
2,300+ تومان
ورق سیاه 12 میل قطعات 1.25
12
6*1.25
شیت
۳۱,۹۵۰ تومان
2,300+ تومان
ورق سیاه 15 میل قطعات 1.25
15
6*1.25
شیت
۳۱,۹۵۰ تومان
2,300+ تومان
ورق سیاه 20 میل قطعات 1.25
20
6*1.25
شیت
ورق سیاه 25 میل قطعات 1.25
25
6*1.25
شیت
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
ورق سیاه 8 میل قطعات 1.25
۳۱,۹۵۰ تومان
بدون تغییر
ورق سیاه 10 میل قطعات 1.25
۳۱,۹۵۰ تومان
2,300+ تومان
ورق سیاه 12 میل قطعات 1.25
۳۱,۹۵۰ تومان
2,300+ تومان
ورق سیاه 15 میل قطعات 1.25
۳۱,۹۵۰ تومان
2,300+ تومان
ورق سیاه 20 میل قطعات 1.25
ورق سیاه 25 میل قطعات 1.25

قیمت ورق سیاه گیلان

قیمت ورق سیاه

جستجوی بالای عبارت‌های قیمت ورق سیاه یا قیمت روز ورق سیاه، نشان از پرکاربرد بودن این محصول در بین عموم و صنایع مختلف دارد. در واقع بسیاری از افراد با جستجوی عبارات ذکر شده، به دنبال مشاهده نرخ  لحظه‌ای این محصول و خرید با مناسب‌ترین قیمت هستند. ورق سیاه که به آن ورق گرم هم گفته می‌شود، کاربردهای بسیاری دارد که از جمله می‌توان به  استفاده در ساختمان‌سازی، خودروسازی، صنایع نفت و گاز، لوله سازی و تولید تجهیزات صنعتی اشاره کرد.