مشاوره و استعلام قیمت

قیمت روز قوطی

قیمت روز قوطی

قیمت قوطی گالوانیزه

نام کالا
سایز
ضخامت
وزن شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
قوطی گالوانیزه 20*20 ضخامت 2
20*20
2 میلی‌متر
8.2 کیلوگرم
55,950 تومان
قوطی گالوانیزه 20*20 ضخامت 2.5
20*20
2.5 میلی‌متر
10.25 کیلوگرم
55,050 تومان
قوطی گالوانیزه 40*40 ضخامت 2
40*40
2 میلی‌متر
16.2 کیلوگرم
55,950 تومان
قوطی گالوانیزه 40*40 ضخامت 2.5
40*40
2.5 میلی‌متر
20.25 کیلوگرم
55,050 تومان
قوطی گالوانیزه 60*60 ضخامت 2
60*60
2 میلی‌متر
24.4 کیلوگرم
55,950 تومان
قوطی گالوانیزه 60*60 ضخامت 2.5
60*60
2.5 میلی‌متر
30.5 کیلوگرم
55,050 تومان
قوطی گالوانیزه 70*70 ضخامت 2
70*70
2 میلی‌متر
28.5 کیلوگرم
55,950 تومان
قوطی گالوانیزه 70*70 ضخامت 2.5
70*70
2.5 میلی‌متر
35.6 کیلوگرم
55,050 تومان
قوطی گالوانیزه 40*80 ضخامت 2
40*80
2 میلی‌متر
24.4 کیلوگرم
55,950 تومان
قوطی گالوانیزه 40*80 ضخامت 2.5
40*80
2.5 میلی‌متر
30.5 کیلوگرم
55,050 تومان
قوطی گالوانیزه 80*80 ضخامت 2
80*80
2 میلی‌متر
32.5 کیلوگرم
55,950 تومان
قوطی گالوانیزه 80*80 ضخامت 2.5
80*80
2.5 میلی‌متر
40.6 کیلوگرم
55,050 تومان

قیمت قوطی صنعتی

نام کالا
سایز
ضخامت
وزن شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
قوطی صنعتی 10*20 ضخامت 2
20*20
2 میلی‌متر
5.7 کیلوگرم
38,850 تومان
قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2
20*20
2.5 میلی‌متر
7.7 کیلوگرم
38,850 تومان
قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2.5
40*40
2 میلی‌متر
10 کیلوگرم
38,050 تومان
قوطی صنعتی 20*30 ضخامت 2
40*40
2.5 میلی‌متر
9.5 کیلوگرم
38,750 تومان
قوطی صنعتی 20*30 ضخامت 2.5
60*60
2 میلی‌متر
12 کیلوگرم
37,950 تومان
قوطی صنعتی 30*30 ضخامت 2
60*60
2.5 میلی‌متر
11.5 کیلوگرم
38,750 تومان
قوطی صنعتی 30*30 ضخامت 2.5
70*70
2 میلی‌متر
15 کیلوگرم
37,950 تومان
قوطی صنعتی 20*40 ضخامت 2
70*70
2.5 میلی‌متر
11.5 کیلوگرم
38,750 تومان
قوطی صنعتی 20*40 ضخامت 2.5
40*80
2 میلی‌متر
15 کیلوگرم
37,950 تومان
قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2
40*80
2.5 میلی‌متر
15 کیلوگرم
38,750 تومان
قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2.5
80*80
2 میلی‌متر
19 کیلوگرم
37,950 تومان
قوطی صنعتی 50*50 ضخامت 2
80*80
2.5 میلی‌متر
19 کیلوگرم
38,750 تومان
قوطی صنعتی 50*50 ضخامت 2.5
80*80
2.5 میلی‌متر
23.5 کیلوگرم
37,950 تومان
قوطی صنعتی 40*60 ضخامت 2
80*80
2.5 میلی‌متر
18.8 کیلوگرم
38,750 تومان
قوطی صنعتی 40*60 ضخامت 2.5
80*80
2.5 میلی‌متر
24 کیلوگرم
37,950 تومان
قوطی صنعتی 60*60 ضخامت 2
80*80
2.5 میلی‌متر
23 کیلوگرم
38,750 تومان
قوطی صنعتی 60*60 ضخامت 2.5
80*80
2.5 میلی‌متر
28.3 کیلوگرم
37,950 تومان
قوطی صنعتی 70*70 ضخامت 2
80*80
2.5 میلی‌متر
27 کیلوگرم
38,750 تومان
قوطی صنعتی 70*70 ضخامت 2.5
80*80
2.5 میلی‌متر
33 کیلوگرم
37,950 تومان
قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2
80*80
2.5 میلی‌متر
23 کیلوگرم
38,750 تومان
قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2.5
80*80
2.5 میلی‌متر
29 کیلوگرم
37,950 تومان
قوطی صنعتی 80*80 ضخامت 2
80*80
2.5 میلی‌متر
30 کیلوگرم
38,750 تومان
قوطی صنعتی 80*80 ضخامت 2.5
80*80
2.5 میلی‌متر
38 کیلوگرم
37,950 تومان
قوطی صنعتی 40*100 ضخامت 2
40*100
2 میلی‌متر
27 کیلوگرم
38,750 تومان
قوطی صنعتی 40*100 ضخامت 2.5
40*100
2.5 میلی‌متر
33 کیلوگرم
38,750 تومان

قیمت قوطی مبلی

نام کالا
سایز
ضخامت
طول شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
قوطی مبلی 20*20 ضخامت 0.9
20*20
0.9 میلی‌متر
6 متری
38,750 تومان
قوطی مبلی 20*20 ضخامت 1
20*20
1 میلی‌متر
6 متری
38,750 تومان
قوطی مبلی 20*20 ضخامت 1.25
20*20
1.25 میلی‌متر
6 متری
38,750 تومان
قوطی مبلی 20*30 ضخامت 0.9
20*30
0.9 میلی‌متر
6 متری
38,750 تومان
قوطی مبلی 20*30 ضخامت 1
20*30
1 میلی‌متر
6 متری
38,750 تومان
قوطی مبلی 20*30 ضخامت 1.25
20*30
1.25 میلی‌متر
6 متری
38,750 تومان
قوطی مبلی 30*30 ضخامت 0.9
30*30
0.9 میلی‌متر
6 متری
38,750 تومان
قوطی مبلی 30*30 ضخامت 1
30*30
1 میلی‌متر
6 متری
38,750 تومان
قوطی مبلی 30*30 ضخامت 1.25
30*30
1.25 میلی‌متر
6 متری
38,750 تومان
قوطی مبلی 40*40 ضخامت 0.9
40*40
0.9 میلی‌متر
6 متری
38,750 تومان
قوطی مبلی 40*40 ضخامت 1
40*40
1 میلی‌متر
6 متری
38,750 تومان
قوطی مبلی 40*40 ضخامت 1.25
40*40
1.25 میلی‌متر
6 متری
38,750 تومان
قوطی مبلی 50*50 ضخامت 0.9
50*50
0.9 میلی‌متر
6 متری
38,750 تومان
قوطی مبلی 50*50 ضخامت 1
50*50
1 میلی‌متر
6 متری
38,750 تومان
قوطی مبلی 50*50 ضخامت 1.25
50*50
1.25 میلی‌متر
6 متری
38,750 تومان
قوطی مبلی 40*60 ضخامت 0.9
40*60
0.9 میلی‌متر
6 متری
38,750 تومان
قوطی مبلی 40*60 ضخامت 1
40*60
1 میلی‌متر
6 متری
38,750 تومان
قوطی مبلی 40*60 ضخامت 1.25
40*60
1.25 میلی‌متر
6 متری
38,750 تومان
قوطی مبلی 60*60 ضخامت 0.9
60*60
0.9 میلی‌متر
6 متری
38,750 تومان
قوطی مبلی 60*60 ضخامت 1
60*60
1 میلی‌متر
6 متری
38,750 تومان
قوطی مبلی 60*60 ضخامت 1.25
60*60
1.25 میلی‌متر
6 متری
38,750 تومان
قوطی مبلی 40*80 ضخامت 0.9
40*80
0.9 میلی‌متر
6 متری
38,750 تومان
قوطی مبلی 40*80 ضخامت 1
40*80
1 میلی‌متر
6 متری
38,750 تومان
قوطی مبلی 40*80 ضخامت 1.25
40*80
1.25 میلی‌متر
6 متری
38,750 تومان

خرید و فروش قوطی