دسته بندی محصولات

میلگرد شاهرود
میلگرد ظفر بناب
میلگرد ابرکوه یزد
میلگرد ارگ تبریز
میلگرد ذوب‌آهن اصفهان
میلگرد آذر فولاد امین
میلگرد آریا ذوب
میلگرد آریان فولاد
میلگرد آجدار
میلگرد آناهیتا گیلان
میلگرد سیادن ابهر
میلگرد صنایع فولاد کاوه
مكان گيرنده
میلگرد میانه فولاد آذربایجان
میلگرد کویر کاشان
مكان گيرنده
میلگرد کیان فولاد ابهر
مكان گيرنده
میلگرد نیشابور فولاد خراسان
مكان گيرنده
میلگرد هشترود
مكان گيرنده
میلگرد هیربد زرندیه
مكان گيرنده
میلگرد یزد (احرامیان)
قیمت میلگرد

دسته بندی دیگر

میلگرد ذوب‌آهن اصفهان

آخرین به روز رسانی

جمعه 12 خرداد 1402 20:00

عنوانضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمتخریدDateCategorieshf:att:pa_weighthf:att:pa_thickness
میلگرد آجدار 14 ذوب آهن اصفهان, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, , , 20 30
میلگرد آجدار 28 ذوب آهن اصفهان, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, , , 20 30
میلگرد آجدار 18 ذوب آهن اصفهان, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, , , 20 30
میلگرد آجدار 20 ذوب آهن اصفهان, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, , , 20 30
میلگرد آجدار 25 ذوب آهن اصفهان, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, , , 20 30
میلگرد آجدار 32 ذوب آهن اصفهان, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, , , 20 30
میلگرد آجدار 22 ذوب آهن اصفهان, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, , , 20 30
میلگرد آجدار 36 ذوب آهن اصفهان, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, , , 20 30

میلگرد کویر کاشان

آخرین به روز رسانی

جمعه 12 خرداد 1402 20:00

عنوانضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمتخریدDateCategorieshf:att:pa_weighthf:att:pa_thickness
میلگرد 12 کویر کاشان, ۲۹.۰۰۰ توماناستعلامجمعه 15 مهر 1401, , , , 20 30
میلگرد 14 کویر کاشان, ۳۰.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, , , 20 30
میلگرد 18 کویر کاشان, ۲۸.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, , , 20 30
میلگرد 22 کویر کاشان, ۲۸.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, , , 20 30
میلگرد 20 کویر کاشان, ۲۸.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, , , 20 30
میلگرد 16 کویر کاشان, ۲۸.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, , , 20 30
میلگرد 23 کویر کاشان, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, , , 20 30
کلاف ساده 5.5 کویر کاشانرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, ,
میلگرد 26 کویر کاشان, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, , , 20 30
کلاف ساده 6 کویر کاشانرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, ,
میلگرد 28 کویر کاشان, ۲۸.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, , , 20 30
میلگرد 25 کویر کاشان, ۲۸.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, , , 20 30
کلاف ساده 6.5 کویر کاشانرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, ,
کلاف ساده 8.5 کویر کاشانرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, ,
کلاف ساده 7 کویر کاشانرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, ,
کلاف ساده 9 کویر کاشانرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, ,
کلاف ساده 8 کویر کاشانرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, ,
کلاف ساده 8 ذوب آهنرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, ,
کلاف ساده 5.5 ذوب آهن۲۸.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, ,
کلاف ساده 10 کویر کاشانرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, ,

میلگرد آتیه خلیج‌فارس

آخرین به روز رسانی

جمعه 12 خرداد 1402 20:00

عنوانضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمتخریدDateCategorieshf:att:pa_weighthf:att:pa_thickness

میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)

آخرین به روز رسانی

جمعه 12 خرداد 1402 20:00

عنوانضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمتخریدDateCategorieshf:att:pa_weighthf:att:pa_thickness
میلگرد 30 اردبیل, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 28 اردبیل, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 25 اردبیل, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 22 اردبیل, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 20 اردبیل, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 18 اردبیل, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 16 اردبیل, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 14 اردبیل, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 12 اردبیل, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 10 اردبیل, ۲۸.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 8 اردبیل, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30

میلگرد شاهرود

آخرین به روز رسانی

جمعه 12 خرداد 1402 20:00

عنوانضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمتخریدDateCategorieshf:att:pa_weighthf:att:pa_thickness
میلگرد 32 شاهرود, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 28 شاهرود, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 25 شاهرود, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 22 شاهرود, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 20 شاهرود, ۲۷.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 18 شاهرود, ۲۷.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 16 شاهرود, ۲۷.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 14 شاهرود, ۲۷.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 12 شاهرود, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 10 شاهرود, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 8 شاهرود, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30

میلگرد ظفر بناب

آخرین به روز رسانی

جمعه 12 خرداد 1402 20:00

عنوانضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمتخریدDateCategorieshf:att:pa_weighthf:att:pa_thickness
میلگرد آجدار ظفر بناب 12 A3۲۷.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 19 اردیبهشت 1402, ,
میلگرد آجدار ظفر بناب 10 A2۲۷.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 19 اردیبهشت 1402, ,
میلگرد آجدار ظفر بناب 28 A3۲۷.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 19 اردیبهشت 1402, ,
میلگرد آجدار ظفر بناب 25 A3۲۷.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 19 اردیبهشت 1402, ,
میلگرد آجدار ظفر بناب 22 A3۲۷.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 19 اردیبهشت 1402, ,
میلگرد آجدار ظفر بناب 20 A3۲۷.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 19 اردیبهشت 1402, ,
میلگرد آجدار ظفر بناب 18 A3۲۷.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 19 اردیبهشت 1402, ,
میلگرد آجدار ظفر بناب 8 A2۲۸.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 19 اردیبهشت 1402, ,
میلگرد آجدار ظفر بناب 16 A3۲۷.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 19 اردیبهشت 1402, ,
میلگرد آجدار ظفر بناب 14 A3۲۷.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 19 اردیبهشت 1402, ,

میلگرد ابرکوه یزد

آخرین به روز رسانی

جمعه 12 خرداد 1402 20:00

عنوانضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمتخریدDateCategorieshf:att:pa_weighthf:att:pa_thickness
میلگرد 22 سرمد ابرکوه یزد, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 20 سرمد ابرکوه یزد, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 18 سرمد ابرکوه یزد, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 16 سرمد ابرکوه یزد, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 14 سرمد ابرکوه یزد, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 12 سرمد ابرکوه یزد, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 10 سرمد ابرکوه یزد, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30