دسته بندی محصولات

میلگرد ظفر بناب
میلگرد ذوب‌آهن اصفهان
میلگرد آذر فولاد امین
میلگرد سیادن ابهر
مكان گيرنده
میلگرد میانه فولاد آذربایجان
میلگرد کویر کاشان
مكان گيرنده
میلگرد نیشابور فولاد خراسان
مكان گيرنده
میلگرد هشترود
قیمت میلگرد

دسته بندی دیگر

محاسبه‌وزن

میلگرد ذوب‌آهن اصفهان

آخرین به روز رسانی

شنبه 13 خرداد 1402 01:49

عنوانضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمتخریدDateCategorieshf:att:pa_weighthf:att:pa_thickness
میلگرد آجدار 14 ذوب آهن اصفهان, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, , , 20 30
میلگرد آجدار 28 ذوب آهن اصفهان, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, , , 20 30
میلگرد آجدار 18 ذوب آهن اصفهان, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, , , 20 30
میلگرد آجدار 20 ذوب آهن اصفهان, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, , , 20 30
میلگرد آجدار 25 ذوب آهن اصفهان, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, , , 20 30
میلگرد آجدار 32 ذوب آهن اصفهان, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, , , 20 30
میلگرد آجدار 22 ذوب آهن اصفهان, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, , , 20 30
میلگرد آجدار 36 ذوب آهن اصفهان, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامسه‌شنبه 12 مهر 1401, , , 20 30

میلگرد آذر فولاد امین

آخرین به روز رسانی

شنبه 13 خرداد 1402 01:49

عنوانضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمتخریدDateCategorieshf:att:pa_weighthf:att:pa_thickness
میلگرد آجدار آذر فولاد امین 16, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد آجدار آذر فولاد امین 14, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد آجدار آذر فولاد امین 8, ۲۷.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد آجدار آذر فولاد امین 25, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد آجدار آذر فولاد امین 20, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد آجدار آذر فولاد امین 12, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد آجدار آذر فولاد امین 10, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد آجدار آذر فولاد امین 10, ۲۷.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد آجدار آذر فولاد امین 22, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد آجدار آذر فولاد امین 18, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد آجدار آذر فولاد امین 32, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30

میلگرد آریان فولاد

آخرین به روز رسانی

شنبه 13 خرداد 1402 01:49

عنوانضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمتخریدDateCategorieshf:att:pa_weighthf:att:pa_thickness
میلگرد 32 آریان فولاد, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 28 آریان فولاد, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 25 آریان فولاد, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 22 آریان فولاد, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 20 آریان فولاد, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 18 آریان فولاد, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 16 آریان فولاد, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 14 آریان فولاد, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 12 آریان فولاد, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 10 آریان فولاد, ۲۷.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30

میلگرد ابرکوه یزد

آخرین به روز رسانی

شنبه 13 خرداد 1402 01:49

عنوانضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمتخریدDateCategorieshf:att:pa_weighthf:att:pa_thickness
میلگرد 22 سرمد ابرکوه یزد, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 20 سرمد ابرکوه یزد, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 18 سرمد ابرکوه یزد, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 16 سرمد ابرکوه یزد, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 14 سرمد ابرکوه یزد, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 12 سرمد ابرکوه یزد, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 10 سرمد ابرکوه یزد, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30