تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان | تسفا

قیمت روز لوله مانیسمان

قیمت روز لوله مانیسمان

دسته لوله

قیمت لوله مانیسمان رده 40

نام کالا
سایز
رده
وزن شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40
1/2 اینچ
40
7/5 کیلوگرم
۴۳,۹۵۰ تومان
375,050- تومان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40
3/4 اینچ
40
10 کیلوگرم
۵۳۹,۵۰۰ تومان
30,500+ تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40
1 اینچ
40
14 کیلوگرم
۸۶۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40
1/4 1 اینچ
40
18 کیلوگرم
۱۱۳,۹۵۰ تومان
995,050- تومان
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40
1/2 1 اینچ
40
22 کیلوگرم
۱,۳۳۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40
2 اینچ
40
31 کیلوگرم
۱,۷۸۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40
1/2 2 اینچ
40
47 کیلوگرم
۲,۸۳۹,۵۰۰ تومان
60,500+ تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40
3 اینچ
40
64 کیلوگرم
۳,۷۳۹,۵۰۰ تومان
40,500+ تومان
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40
4 اینچ
40
93 کیلوگرم
۵,۲۲۹,۵۰۰ تومان
100,500+ تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40
۴۳,۹۵۰ تومان
375,050- تومان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40
۵۳۹,۵۰۰ تومان
30,500+ تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40
۸۶۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40
۱۱۳,۹۵۰ تومان
995,050- تومان
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40
۱,۳۳۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40
۱,۷۸۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40
۲,۸۳۹,۵۰۰ تومان
60,500+ تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40
۳,۷۳۹,۵۰۰ تومان
40,500+ تومان
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40
۵,۲۲۹,۵۰۰ تومان
100,500+ تومان
دسته لوله

قیمت لوله مانیسمان رده 80

نام کالا
سایز
رده
وزن شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80
1/2 اینچ
80
9 کیلوگرم
۵۶۹,۵۰۰ تومان
9,500- تومان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80
3/4 اینچ
80
13 کیلوگرم
۷۱۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80
1 اینچ
80
19 کیلوگرم
۱,۳۳۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80
1/4 1 اینچ
80
26 کیلوگرم
۱,۷۳۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80
1/2 1 اینچ
80
32 کیلوگرم
۲,۱۶۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80
2 اینچ
80
44 کیلوگرم
۲,۹۷۹,۵۰۰ تومان
19,500- تومان
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80
1/2 2 اینچ
80
68 کیلوگرم
۴,۵۸۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80
3 اینچ
80
91 کیلوگرم
۶,۵۷۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80
4 اینچ
80
130 کیلوگرم
۸,۶۷۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80
۵۶۹,۵۰۰ تومان
9,500- تومان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80
۷۱۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80
۱,۳۳۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80
۱,۷۳۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80
۲,۱۶۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80
۲,۹۷۹,۵۰۰ تومان
19,500- تومان
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80
۴,۵۸۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80
۶,۵۷۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80
۸,۶۷۹,۵۰۰ تومان
500+ تومان

خرید و فروش لوله مانیسمان