۰۲۱-۵۴۶۶۳۰۰۰

مشاوره و استعلام قیمت

قیمت روز پروفیل

آخرین قیمت طلا و ارز

قیمت روز لوله گازی

قیمت پروفیل با ضخامت 0.5

نام کالا
ابعاد (m)
ضخامت (mm)
طول شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
پروفیل مبلی 12.5*12.5 ضخامت 0.5
12.5*12.5
0.5
6 متری
42,202 تومان
پروفیل مبلی 19*19 ضخامت 0.5
19*19
0.5
6 متری
42,202 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 0.5
20*20
0.5
6 متری
42,202 تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
پروفیل مبلی 12.5*12.5 ضخامت 0.5
42,202 تومان
پروفیل مبلی 19*19 ضخامت 0.5
42,202 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 0.5
42,202 تومان

قیمت پروفیل با ضخامت 0.6

نام کالا
ابعاد (m)
ضخامت (mm)
طول شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 0.6
10*10
0.6
6 متری
41,330 تومان
پروفیل مبلی 12.5*12.5 ضخامت 0.6
12.5*12.5
0.6
6 متری
41,284 تومان
پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 0.6
16*16
0.6
6 متری
41,284 تومان
پروفیل مبلی 19*19 ضخامت 0.6
19*19
0.6
6 متری
41,284 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 0.6
10*20
0.6
6 متری
41,284 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 0.6
20*20
0.6
6 متری
41,284 تومان
پروفیل مبلی 30*20 ضخامت 0.6
30*20
0.6
6 متری
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 0.6
10*25
0.6
6 متری
41,284 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 0.6
25*25
0.6
6 متری
41,284 تومان
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 0.6
10*30
0.6
6 متری
41,284 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 0.6
20*30
0.6
6 متری
41,284 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 0.6
30*30
0.6
6 متری
41,284 تومان
پروفیل مبلی 10*40 ضخامت 0.6
10*40
0.6
6 متری
41,284 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 0.6
20*40
0.6
6 متری
41,284 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 0.6
40*40
0.6
6 متری
41,284 تومان
پروفیل مبلی 10*50 ضخامت 0.6
10*50
0.6
6 متری
41,284 تومان
پروفیل مبلی 25*50 ضخامت 0.6
25*50
0.6
6 متری
41,284 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 0.6
30*50
0.6
6 متری
41,284 تومان

قیمت پروفیل با ضخامت 0.7

نام کالا
ابعاد (m)
ضخامت (mm)
طول شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 0.7
10*10
0.7
6 متری
40,413 تومان
پروفیل مبلی 20*10 ضخامت 0.7
20*10
0.7
6 متری
پروفیل مبلی 25*10 ضخامت 0.7
25*10
0.7
6 متری
پروفیل مبلی 12.5*12.5 ضخامت 0.7
12.5*12.5
0.7
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*14 ضخامت 0.7
20*14
0.7
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 0.7
16*16
0.7
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 19*19 ضخامت 0.7
19*19
0.7
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 0.7
10*20
0.7
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 14*20 ضخامت 0.7
14*20
0.7
6 متری
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 0.7
20*20
0.7
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 30*20 ضخامت 0.7
30*20
0.7
6 متری
پروفیل مبلی 40*20 ضخامت 0.7
40*20
0.7
6 متری
پروفیل مبلی 38*22 ضخامت 0.7
38*22
0.7
6 متری
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 0.7
10*25
0.7
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 15*25 ضخامت 0.7
15*25
0.7
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 0.7
25*25
0.7
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 40*26 ضخامت 0.7
40*26
0.7
6 متری
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 0.7
10*30
0.7
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 0.7
20*30
0.7
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 0.7
30*30
0.7
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 50*30 ضخامت 0.7
50*30
0.7
6 متری
پروفیل مبلی 10*40 ضخامت 0.7
10*40
0.7
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 0.7
20*40
0.7
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 0.7
40*40
0.7
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 10*50 ضخامت 0.7
10*50
0.7
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 25*50 ضخامت 0.7
25*50
0.7
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 0.7
30*50
0.7
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 0.7
50*50
0.7
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 10*60 ضخامت 0.7
10*60
0.7
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 0.7
20*60
0.7
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 0.7
30*60
0.7
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 0.7
40*60
0.7
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 0.7
40*80
0.7
6 متری
40,367 تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 0.7
40,413 تومان
پروفیل مبلی 20*10 ضخامت 0.7
پروفیل مبلی 25*10 ضخامت 0.7
پروفیل مبلی 12.5*12.5 ضخامت 0.7
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*14 ضخامت 0.7
40,367 تومان
پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 0.7
40,367 تومان
پروفیل مبلی 19*19 ضخامت 0.7
40,367 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 0.7
40,367 تومان
پروفیل مبلی 14*20 ضخامت 0.7
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 0.7
40,367 تومان
پروفیل مبلی 30*20 ضخامت 0.7
پروفیل مبلی 40*20 ضخامت 0.7
پروفیل مبلی 38*22 ضخامت 0.7
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 0.7
40,367 تومان
پروفیل مبلی 15*25 ضخامت 0.7
40,367 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 0.7
40,367 تومان
پروفیل مبلی 40*26 ضخامت 0.7
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 0.7
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 0.7
40,367 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 0.7
40,367 تومان
پروفیل مبلی 50*30 ضخامت 0.7
پروفیل مبلی 10*40 ضخامت 0.7
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 0.7
40,367 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 0.7
40,367 تومان
پروفیل مبلی 10*50 ضخامت 0.7
40,367 تومان
پروفیل مبلی 25*50 ضخامت 0.7
40,367 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 0.7
40,367 تومان
پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 0.7
40,367 تومان
پروفیل مبلی 10*60 ضخامت 0.7
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 0.7
40,367 تومان
پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 0.7
40,367 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 0.7
40,367 تومان
پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 0.7
40,367 تومان

قیمت پروفیل با ضخامت 0.8

نام کالا
ابعاد (m)
ضخامت (mm)
طول شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 0.8
10*10
0.8
6 متری
40,413 تومان
پروفیل مبلی 12.5*12.5 ضخامت 0.8
12.5*12.5
0.8
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*10 ضخامت 0.8
20*10
0.8
6 متری
پروفیل مبلی 25*10 ضخامت 0.8
25*10
0.8
6 متری
پروفیل مبلی 20*14 ضخامت 0.8
20*14
0.8
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 0.8
16*16
0.8
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 19*19 ضخامت 0.8
19*19
0.8
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 0.8
20*20
0.8
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 0.8
20*20
0.8
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 30*20 ضخامت 0.8
30*20
0.8
6 متری
پروفیل مبلی 40*20 ضخامت 0.8
40*20
0.8
6 متری
پروفیل مبلی 38*22 ضخامت 0.8
38*22
0.8
6 متری
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 0.8
10*25
0.8
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 15*25 ضخامت 0.8
10*25
0.8
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 0.8
25*25
0.8
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 40*26 ضخامت 0.8
40*26
0.8
6 متری
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 0.8
10*30
0.8
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 0.8
20*30
0.8
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 0.8
30*30
0.8
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 50*30 ضخامت 0.8
50*30
0.8
6 متری
پروفیل مبلی 10*40 ضخامت 0.8
10*40
0.8
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 0.8
20*40
0.8
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 0.8
40*40
0.8
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 10*50 ضخامت 0.8
10*50
0.8
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 25*50 ضخامت 0.8
25*50
0.8
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 0.8
30*50
0.8
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 0.8
50*50
0.8
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 10*60 ضخامت 0.8
10*60
0.8
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 0.8
20*60
0.8
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 0.8
30*60
0.8
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 0.8
40*60
0.8
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 0.8
40*80
0.8
6 متری
40,367 تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 0.8
40,413 تومان
پروفیل مبلی 12.5*12.5 ضخامت 0.8
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*10 ضخامت 0.8
پروفیل مبلی 25*10 ضخامت 0.8
پروفیل مبلی 20*14 ضخامت 0.8
40,367 تومان
پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 0.8
40,367 تومان
پروفیل مبلی 19*19 ضخامت 0.8
40,367 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 0.8
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 0.8
40,367 تومان
پروفیل مبلی 30*20 ضخامت 0.8
پروفیل مبلی 40*20 ضخامت 0.8
پروفیل مبلی 38*22 ضخامت 0.8
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 0.8
40,367 تومان
پروفیل مبلی 15*25 ضخامت 0.8
40,367 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 0.8
40,367 تومان
پروفیل مبلی 40*26 ضخامت 0.8
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 0.8
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 0.8
40,367 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 0.8
40,367 تومان
پروفیل مبلی 50*30 ضخامت 0.8
پروفیل مبلی 10*40 ضخامت 0.8
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 0.8
40,367 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 0.8
40,367 تومان
پروفیل مبلی 10*50 ضخامت 0.8
40,367 تومان
پروفیل مبلی 25*50 ضخامت 0.8
40,367 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 0.8
40,367 تومان
پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 0.8
40,367 تومان
پروفیل مبلی 10*60 ضخامت 0.8
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 0.8
40,367 تومان
پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 0.8
40,367 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 0.8
40,367 تومان
پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 0.8
40,367 تومان

قیمت پروفیل با ضخامت 0.9

نام کالا
ابعاد (m)
ضخامت (mm)
طول شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 0.9
10*10
0.9
6 متری
40,413 تومان
پروفیل مبلی 12.5*12.5 ضخامت 0.9
12.5*12.5
0.9
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*10 ضخامت 0.9
20*10
0.9
6 متری
پروفیل مبلی 25*10 ضخامت 0.9
25*10
0.9
6 متری
پروفیل مبلی 20*14 ضخامت 0.9
20*14
0.9
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 0.9
16*16
0.9
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 19*19 ضخامت 0.9
19*19
0.9
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 0.9
10*20
0.9
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 0.9
20*20
0.9
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 30*20 ضخامت 0.9
30*20
0.9
6 متری
پروفیل مبلی 40*20 ضخامت 0.9
40*20
0.9
6 متری
پروفیل مبلی 38*22 ضخامت 0.9
38*22
0.9
6 متری
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 0.9
10*25
0.9
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 15*25 ضخامت 0.9
15*25
0.9
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 0.9
25*25
0.9
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 40*26 ضخامت 0.9
40*26
0.9
6 متری
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 0.9
10*30
0.9
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 0.9
20*30
0.9
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 0.9
30*30
0.9
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 50*30 ضخامت 0.9
50*30
0.9
6 متری
پروفیل مبلی 10*40 ضخامت 0.9
10*40
0.9
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 0.9
20*40
0.9
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 0.9
40*40
0.9
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 10*50 ضخامت 0.9
10*50
0.9
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 25*50 ضخامت 0.9
25*50
0.9
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 0.9
30*50
0.9
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 0.9
50*50
0.9
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 10*60 ضخامت 0.9
10*60
0.9
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 0.9
20*60
0.9
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 0.9
30*60
0.9
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 0.9
40*60
0.9
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 0.9
40*80
0.9
6 متری
40,367 تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 0.9
40,413 تومان
پروفیل مبلی 12.5*12.5 ضخامت 0.9
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*10 ضخامت 0.9
پروفیل مبلی 25*10 ضخامت 0.9
پروفیل مبلی 20*14 ضخامت 0.9
40,367 تومان
پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 0.9
40,367 تومان
پروفیل مبلی 19*19 ضخامت 0.9
40,367 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 0.9
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 0.9
40,367 تومان
پروفیل مبلی 30*20 ضخامت 0.9
پروفیل مبلی 40*20 ضخامت 0.9
پروفیل مبلی 38*22 ضخامت 0.9
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 0.9
40,367 تومان
پروفیل مبلی 15*25 ضخامت 0.9
40,367 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 0.9
40,367 تومان
پروفیل مبلی 40*26 ضخامت 0.9
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 0.9
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 0.9
40,367 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 0.9
40,367 تومان
پروفیل مبلی 50*30 ضخامت 0.9
پروفیل مبلی 10*40 ضخامت 0.9
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 0.9
40,367 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 0.9
40,367 تومان
پروفیل مبلی 10*50 ضخامت 0.9
40,367 تومان
پروفیل مبلی 25*50 ضخامت 0.9
40,367 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 0.9
40,367 تومان
پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 0.9
40,367 تومان
پروفیل مبلی 10*60 ضخامت 0.9
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 0.9
40,367 تومان
پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 0.9
40,367 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 0.9
40,367 تومان
پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 0.9
40,367 تومان

قیمت پروفیل با ضخامت 1

نام کالا
ابعاد (m)
ضخامت (mm)
طول شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 1
10*10
1
6 متری
40,413 تومان
پروفیل مبلی 20*10 ضخامت 1
20*10
1
6 متری
پروفیل مبلی 25*10 ضخامت 1
25*10
1
6 متری
پروفیل مبلی 12.5*12.5 ضخامت 1
12.5*12.5
1
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*14 ضخامت 1
20*14
1
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 1
16*16
1
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 19*19 ضخامت 1
19*19
1
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 1
10*20
1
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 1
20*20
1
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 30*20 ضخامت 1
30*20
1
6 متری
پروفیل مبلی 40*20 ضخامت 1
40*20
1
6 متری
پروفیل مبلی 60*20 ضخامت 1
60*20
1
6 متری
پروفیل مبلی 38*22 ضخامت 1
38*22
1
6 متری
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 1
10*25
1
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 15*25 ضخامت 1
15*25
1
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 1
25*25
1
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 40*26 ضخامت 1
40*26
1
6 متری
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 1
10*30
1
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 1
20*30
1
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 1
30*30
1
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 50*30 ضخامت 1
50*30
1
6 متری
پروفیل مبلی 10*40 ضخامت 1
10*40
1
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 1
20*40
1
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 1
40*40
1
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 60*40 ضخامت 1
60*40
1
6 متری
پروفیل مبلی 80*40 ضخامت 1
80*40
1
6 متری
پروفیل مبلی 10*50 ضخامت 1
10*50
1
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 25*50 ضخامت 1
25*50
1
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 1
30*50
1
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 1
50*50
1
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 10*60 ضخامت 1
10*60
1
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 1
20*60
1
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 1
30*60
1
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 1
40*60
1
6 متری
40,367 تومان
پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 1
40*80
1
6 متری
40,367 تومان